DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Nysie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.psm.nysa.com.pl

Aktualna strona internetowa została opublikowana w maju 2021 roku i w pełni jest dostosowana do wymagań WCAG 2.1. Natomiast zachowana – jako zarchiwizowana i podpięta linkiem na stronie głównej – poprzednia wersja strony (opublikowana w 2000 roku), nie jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W związku z tym aktualna strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych – z wyjątkiem treści zawartych w zarchiwizowanej starej stronie (treści te częściowo, ale sukcesywnie będą przenoszone do nowej strony).

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

- odczytywanie treści przez lektora (audiodeskrypcja),
- wersję kontrastową,
- możliwość zmiany rozmiaru tekstu i poszerzania interlinii,
- wyróżnienie odnośników.

Oświadczenie sporządzono dnia: 28 kwietnia 2021. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez administratora strony.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest dyrektor szkoły - Janusz Dąbrowski, adres poczty elektronicznej psmwitlu@go2.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 433 20 14. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Obsługa osób niepełnosprawnych Informacja dla osób niesłyszących i słabosłyszących

W związku z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (tj. Dz. U. 2017 poz. 1824) Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Nysie informuje, że osoby uprawnione, tj. doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, które zainteresowane są załatwieniem sprawy urzędowej w placówce, mogą skorzystać z przysługującego im uprawienia wyboru środka wpierającego komunikowanie się, tj.:

- korzystania z poczty elektronicznej –  psmwitlu@go2.pl
- telefonicznie – nr 77 433 20 14

Zgodnie z art. 12 cytowanej na wstępie ustawy osoba uprawniona, jest zobowiązana zgłosić do PSM chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie należy przesłać na adres poczty elektronicznej  psmwitlu@go2.pl, w formie papierowej na adres PSM lub telefonicznie (77 433 20 14).

Osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. 2020 poz. 426) przybywające do PSM I i II stopnia w Nysie w celu załatwienia spraw przyjmowane są poza kolejnością.

Dostępność architektoniczna

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Witolda Lutosławskiego, Rynek Solny 2, 48-300 Nysa - wejście dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kramarskiej. Do budynku prowadzi wejście główne od Rynku Solnego. Do wejścia prowadzą schody, które nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach mają możliwość bezpośredniego wjazdu do budynku szkoły od strony ul. Kramarskiej. Portiernia wraz z szatnią znajduje się w hallu budynku, na lewo po wejściu głównymi drzwiami, a na prawo – po wjeździe wózkiem od strony ul. Kramarskiej. W budynku planowany jest montaż windy, gabarytowo odpowiedniej dla przewożenia osób na wózkach.
Parking szkolny dostępny jest od strony ul. Kramarskiej. Nie ma miejsc oznaczonych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.