O szkole

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Nysie jest drugą co do wielkości szkołą artystyczną województwa opolskiego. Ma swoją siedzibę we wczesnobarokowym budynku (XVII w.) po dawnym jezuickim seminarium św. Anny. Szkoła prowadzona jest przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, a bezpośredni nadzór pedagogiczny sprawuje Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. Kształcenie w I stopniu rozwija zdolności muzyczne, natomiast szkoła II stopnia przygotowuje do wykonywania zawodu muzyka, a absolwentom daje możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe na Akademiach Muzycznych w Polsce i za granicą. Nauka trwa 4 lub 6 lat - w zależności od wieku ucznia, cyklu kształcenia i specjalności.

I stopień obejmuje następujące cykle:

- cykl 6-letni
- cykl 4-letni

W szkole II stopnia uczniowie kształcą się w dwóch specjalnościach:

- instrumentalistyka (6-lat),
- wokalistyka (4 lata).

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia realizuje następujące cele i zadania:

- daje podstawy wykształcenia muzycznego,
- rozbudza i rozwija podstawowe zdolności muzyczne,
- przygotowuje wrażliwych i świadomych odbiorców sztuki,
- przygotowuje najzdolniejszych uczniów do dalszego kształcenia.

Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia natomiast:

- umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie muzyk po zdaniu egzaminu dyplomowego.
- rozwija zdolności i umiejętności w stopniu pozwalającym na czynną zawodową działalność w określonej specjalności,
- przygotowuje do aktywnej działalności na rzecz kultury w środowisku lokalnym,
- daje możliwość ubiegania się o przyjęcie do akademii muzycznych.

Szkoła realizuje cele, o których mowa wyżej poprzez:

- prowadzenie zajęć praktycznych i teoretycznych w zakresie przedmiotów objętych planem nauczania,
- organizowanie imprez prezentujących osiągnięcia uczniów (audycje, koncerty, przeglądy, konkursy),
- uczestniczenie w przesłuchaniach, festiwalach, konkursach regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych,
- współdziałanie z samorządem lokalnym w rozwijaniu działalności kulturalnej środowiska.

 W Nysie obie szkoły stanowią zespół, którego aktualnym dyrektorem jest Janusz Dąbrowski

Podstawową działalnością Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Nysie jest kształcenie muzyczne młodzieży, głównie nauka gry na wybranych instrumentach oraz nauka śpiewu. Najzdolniejsi uczniowie biorą aktywny udział w życiu kulturalnym szkoły, miasta, gminy i  powiatu. Bardzo często również występują z koncertami na terenie całego kraju i za granicą. Tradycją stały się styczniowe Koncerty Noworoczne w Muzeum w Nysie, na których prezentowana jest muzyka kolędowa i karnawałowa w wykonaniu zespołów szkolnych m.in. Chóru Dziecięcego pod dyrekcją Urszuli Górskiej (do 2004 r.) oraz Izabeli Gach, Chóru Mieszanego pod dyrekcją Stanisława Kosza, Dziecięcej Orkiestry Smyczkowej pod kierunkiem Małgorzaty Sławińskiej-Pilarz, Orkiestry Kameralnej pod dyrekcją Janusza Gajownika (do 2016 r.) i Krzysztofa Sali oraz Big-Bandu Henryka Weznera (do 2018 r.). Koncerty te przez wiele lat włączone były do Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Również tzw. Koncerty Półroczne oraz Końcoworoczne w wykonaniu uczniów szkoły na stałe wrosły w kalendarz imprez artystycznych miasta. Młodzi muzycy prezentują swoje umiejętności podczas licznych inauguracji wystaw plastycznych. Uświetniają również imprezy organizowane z okazji świąt państwowych zarówno przez Urząd Miejski, jak i Starostwo Powiatowe. Szkoła aktywnie włączała się w organizację DNIA HERBOWEGO Powiatu. Rokrocznie w kościołach miasta odbywają się koncerty muzyki oratoryjnej, włączone od kilkunastu lat w ramy Festiwalu: "Muzyka w zabytkowych kościołach i wnętrzach Księstwa Nyskiegho", na których w wykonaniu solistów, Chóru Mieszanego i Orkiestry Kameralnej miłośnicy muzyki mogą usłyszeć m.in. największe dzieła wokalno-instrumentalne W.A. Mozarta. Wizytówką Szkoły jest również Big-Band prowadzony od wielu lat przez Henryka Weznera. W sierpniu 2000 r. zespół koncertował na I Światowym Zjeździe Nysan, w 2001 odbył podróż koncertową do Jeny (Niemcy), w 2003 r. wystąpił w Rouen i Le Havre (Francja) - między innymi przez tydzień koncertował na "Darze Młodzieży", w 2008 z powodzeniem koncertował na Festiwalu Młodzieżowym w Bad Arolsen (Niemcy). Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Nysie może poszczycić się wieloma sukcesami swoich uczniów na konkursach i przesłuchaniach krajowych i zagranicznych.
 
W latach 2000-2019 szkoła organizuje  WAKACYJNY KURS BIG BANDÓW. Kolejną inicjatywą PSM I i II stopnia w Nysie jest Festiwal: "MUZYKA W ZABYTKOWYCH WNĘTRZACH I KOŚCIOŁACH KSIĘSTWA NYSKIEGO". Od wielu lat Szkoła współtworzy Festiwal. Głównym organizatorem jest działające przy PSM Nysa Stowarzyszenie "Pro Schola Musica".
 
Grupa uczniów nyskiej szkoły muzycznej była zaproszona do współpracy z Międzynarodową Młodzieżową Orkiestrą Symfoniczną (YMISO) z siedzibą w Trieście. Podczas  wyjazdów orkiestra odwiedziła takie kraje jak: Niemcy, Austria, Włochy, Słowenia, Czechy, Węgry, Białoruś. Koncerty uświetniały m.in. tak ważne imprezy międzynarodowe jak Spotkanie Premierów państw europejskich. Należy podkreślić fakt, że uczestnikami z Polski byli głownie uczniowie PSM I i II stopnia w Nysie, a  również z Opola i Katowic. Opiekę nad grupą młodzieży oraz koordynatorem organizacyjnym była Pani Beata Toczek. W lipcu 2001 roku orkiestra YMISO zawitała do Polski i wystąpiła na koncertach w Nysie i w Opolu. Rok 2002 to kolejne zgrupowania i koncerty tej orkiestry w Europie z udziałem młodych nyskich instrumentalistów. Ponowna wizyta w Polsce miała miejsce w listopadzie 2003 roku. Po zgrupowaniu w Jarnołtówku i w Nysie zespół wystąpił w Warszawie, uświetniając konferencję szefów rządów państw europejskich.
 
PSM I i II stopnia w Nysie jest również organizatorem imprez o zasięgu regionalnym i ponadregionalnym, w których udział biorą uczniowie i pedagodzy ze szkół muzycznych całego regionu: 

- Międzyszkolny Konkurs Solfeżu dla uczniów szkół muzycznych I stopnia,
- Konkurs "Turniej Młodych Skrzypków" dla uczniów szkół muzycznych I stopnia,
- Nyski Konkurs Perkusyjny dla uczniów szkół muzycznych I stop[nia regionu opolskiego.
 
Tak aktywna działalność Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Nysie jest możliwa dzięki ogromnemu zaangażowaniu całej społeczności szkolnej, wybitnych pedagogów, uczniów i ich rodziców. Niebagatelna też jest współpraca z Urzędem Miejskim w  Nysie, który wiele inicjatyw wspiera pomocą finansową. Najważniejszym jest przy tym fakt, że to, co robimy jest potrzebne i dostrzegane przez całe środowisko. Najznamienitszym dowodem uznania dla pracy pedagogów i uczniów szkoły jest uhonorowanie Szkoły statuetką "NYSKIEGO TRYTONA" w kategorii "Promocja miasta i gminy Nysa" (2002). W 2011 roku Szkoła została uhonorowana Honorowym Orderem Zasług Dla Powiatu Nyskiego. W 2018 roku młoda pianistka Anna Urzędowska (klasa V cyklu sześcioletniego) została laureatką "Małego Trytona Nyskiego". Wszystkie osiągnięcia uczniów - sięgające początków istnienia Szkoły - ujęte są w dziale SUKCESY >>.