Polityka prywatności

Klauzula Informacyjna

W związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1) oraz Ustawy o ochronie danych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U
2018 poz. 1000) informujemy, iż:

1. ADMINISTRATOR DANYCH.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Nysie, ul. Rynek Solny 2, 48-300 Nysa.

2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH.

Angelika Pietrzak - adres e-mail: iod.psm@nysa.com.pl - nr telefonu 661 128 612.

3.  CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA.

Pani/Pana dane przetwarzane będą w związku z realizacją przez Placówkę zadań publicznych, wynikających wprost z przepisu prawa, lub określonych zadaniami statutowymi placówki. Dane mogą być również przetwarzane w
celu wykonania umowy. Możemy również poprosić Panią/Pana o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka w określonym celu.

4.  ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH.

Odbiorcami Pani/Pana danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

5.  OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub w instrukcji kancelaryjnej.

6.  PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH.

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora: dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody.

7.  PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.  ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

9.  PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH / ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH.

Administrator nie będzie przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.