REGULAMIN BIBLIOTEKI

Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia
im. Witolda Lutosławskiego w Nysie

WITAMY W BIBLIOTECE! ☺

1. Nasza biblioteka szkolna służy uczniom, nauczycielom i innym pracownikom Szkoły oraz rodzicom - jako źródło wiedzy i informacji.

2. Jest pracownią multimedialną i wspomaga doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz przygotowanie uczniów do samokształcenia i rozwijania różnorodnych zainteresowań.

3. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.

4. Przy rejestracji czytelnik zobowiązany jest:
      a/ zapoznać się z treścią regulaminu,
      b/ okazać aktualną legitymację szkolną (uczniowie) lub dowód osobisty (dorośli),
      c/ czytelnie wypełnić zobowiązanie.

5. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie.

6. Czytelnik zobowiązany jest poinformować bibliotekę o zmianie szkoły, miejsca zamieszkania, pracy.

7. W czasie, gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać z biblioteki.

8. Książki, nuty, płyty i inne materiały biblioteczne są dobrem wspólnym i należy je szanować, a zauważone uszkodzenia zgłaszać natychmiast bibliotekarzowi.

9. Czytelnik ponosi odpowiedzialność finansową za wypożyczone zbiory. W razie ich zniszczenia lub zagubienia, zobowiązany jest odkupić takie same materiały lub odpowiadające aktualnej wartości rynkowej tych pozycji.

10. Z księgozbioru podręcznego można korzystać na miejscu. Niektóre tytuły mogą być wypożyczane do domu pod koniec pracy biblioteki pod warunkiem ich zwrotu następnego dnia, w pierwszej godzinie po otwarciu.

11. Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć: do 5 egz. książek, do 3 szt. płyt, jeśli wszystkie wcześniej wypożyczone zbiory zostały w terminie oddane. Nuty - według potrzeb.

12. Książki wypożycza się na czas do 1 miesiąca, nuty wg potrzeb (jednak nie dłużej niż rok szkolny), płyty – do 1 tygodnia. Płyty CD mogą wypożyczać nauczyciele i uczniowie 2 ostatnich klas średnich. Pozostali czytelnicy mogą korzystać z tych płyt na miejscu, w bibliotece.

13. Płyt CDR i DVD nie wypożycza się. Można z nich korzystać na miejscu. Kaset wideo i magnetofonowych oraz płyt „C” nie wypożycza się uczniom.

14. Czytelnik może przedłużyć wypożyczenie trzykrotnie. W razie nie dotrzymania terminu zwrotu, czytelnik traci prawo do korzystania ze zbiorów na taki sam czas.

15. Osoby spoza Szkoły mogą korzystać z zasobów biblioteki za zgodą Dyrekcji.

16. Wszystkie wypożyczone materiały muszą być zwrócone do biblioteki najpóżniej 2 tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego, bez oczekiwania na upomnienie.

17. Osobom, które nie rozliczyły się z biblioteką przed wakacjami, wstrzymuje się w nowym roku szkolnym udostępnianie wszelkich materiałów do czasu zwrotu zaległości.

18. Dyplomanci rozliczają się z wypożyczonych zbiorów najpóźniej w dniu otrzymania dyplomu.

19. Uczniowie i pracownicy Szkoły, którzy z niej odchodzą, zobowiązani są do wcześniejszego rozliczenia się z biblioteką.

20. W bibliotece obowiązuje cisza.

Zasady korzystania z Internetowego Centrum Inform@cji

1. Komputery w bibliotece szkolnej służą do samodzielnego wyszukiwania informacji tylko w celach naukowych, dydaktycznych i edukacyjnych. Nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia prywatnej korespondencji, gier i zabaw.

2. Z komputerów w bibliotece mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy Szkoły.

3. Praca przy komputerze możliwa jest po otrzymaniu zgody bibliotekarza.

4. Przed rozpoczęciem pracy należy wpisać się do „Zeszytu odwiedzin biblioteki”. Wpis ten stanowi jednocześnie zobowiązanie do przestrzegania niniejszego regulaminu.

5. Jednorazowo można pracować przy komputerze do 30 minut.

6. Uczniowie mogą korzystać z komputerów poza swoimi godzinami lekcyjnymi.

7. Można korzystać tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się dokonywania zmian w istniejącym już oprogramowaniu.

8. Nie wolno wykonywać żadnych połączeń technicznych bez zgody bibliotekarza.

9. Użytkownicy mają obowiązek szanowania udostępnionego im sprzętu wraz z oprogramowaniem i ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody powstałe z ich winy.

10. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputerów należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.

11. Ze względu na ochronę antywirusową, zabrania się samowolnego korzystania z własnych dyskietek, płyt CD, CD-R, DVD lub innych nośników danych.

12. Przy stanowiskach komputerowych obowiązuje cisza oraz zakaz spożywania posiłków i napojów.

13. Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania elementarnych zasad etyki Internauty.

14. W przypadku nie przestrzegania przez użytkownika postanowień niniejszego regulaminu, bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji.

15. Niestosowanie się do regulaminu spowoduje ograniczenie lub pozbawienie użytkownika prawa do korzystania ze stanowisk komputerowych w bibliotece.